A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century

Cover A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century
A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century
John H John Humphreys Davies
The book A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century was written by author Here you can read free online of A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century book, rate and share your impressions in comments. If you don't know what to write, just answer the question: Why is A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century a good or bad book?
Where can I read A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century for free?
In our eReader you can find the full English version of the book. Read A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century Online - link to read the book on full screen. Our eReader also allows you to upload and read Pdf, Txt, ePub and fb2 books. In the Mini eReder on the page below you can quickly view all pages of the book - Read Book A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century
What reading level is A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century book?
To quickly assess the difficulty of the text, read a short excerpt:

Yn Gyntaf, Annogaeth ysprydol i Gymru yn wyneb y caledfyd a'r drudaniaeth, i dreiglo eu ffyrdd ar yr Arglwydd fel y dywed Pedr. O Arglvvydd at bwy yr awn ni ? Genyti y mae Geiriau'r Bywyd. Yn ail, Hanes Rhyfeddol am Ferch i Wr Bonheddig yn Lloegr, ai henw Mr. Bourn yr hon a ddygwyd i fynu mewn modd Cristnogol ag fel yr oedd ar ddydd Saboth yn darllen y Bibl ; hi a syrthiodd mewn gweledigaeth, Fel y tybiodd pawb ei bod gwedi marw, ag y darparwyd claddedigaeth iddi : a phan oeddent yn barod i fyn...d a'r Corph i'r Eglwys hi a ddechreuodd ddyfod atti ei hun ; A hi adroddodd ynghylch hyfrydwch Gogoniant y Nefoedd, a phoenau Uffern, a'r Angel a hyspysodd iddi y byddai Rhyfeloedd creulon ar For a Thir.
I. Davies Argraphydd Trefriw.
8 pp. (1) By Dafydd Jones, (2) by Hugh Hughes. [Nat. Lib. Of Wales. ] 422. Emyn Myfyriol am Lwyddiant yr Efengyl yn yr Ynysoedd pell.
I. Davies, Argraffydd, Trefriw.
4 pp. By Humphrey Roberts.
There is no date to this song, and it was probably printed in the nineteenth century.


What to read after A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century?
You can find similar books in the "Read Also" column, or choose other free books by John H John Humphreys Davies to read online
MoreLess
10
Tokens
A Bibliography of Welsh Ballads Printed in the 18th Century
+Write review

User Reviews:

Write Review:

Guest

Guest